Dorpshuis de LierNieuwsbericht

Haalbaarheidsonderzoek De Lier voor iedereen in te zien

In opdracht van de gemeente Druten is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuw dorpshuis voor Puiflijk. De resultaten daarvan zijn vanaf heden voor iedereen in te zien. Een beslissing over de eventuele nieuwbouw, of over het budget dat nodig is, wordt voorlopig nog niet genomen. Eerst besluit de gemeenteraad of de onderzoeksresultaten aanleiding vormen om tot een concreet plan over te gaan. Vanaf dat moment zullen inwoners en andere belanghebbenden zorgvuldig betrokken worden bij de voorbereiding.

Het dorpshuisbestuur is verheugd met de resultaten van het onderzoek. „De aanpak allereerst, getuigt wat ons betreft van een toekomstgerichte blik”, vertelt dorpshuisvoorzitter Frans Kaart. „En dat geldt ook voor de resultaten en het mogelijke scenario dat wordt geschetst. Tegelijkertijd wordt de noodzaak om het huidige dorpshuis te vervangen onderschreven.”

Dat vervangen wordt, zo valt te lezen in het rapport, bij voorkeur gedaan door complete nieuwbouw op de plek waar nu Zaal de Linde is gevestigd. Dit omdat de kosten voor een grote verbouwing van het huidige dorpshuis bijna net zo hoog zullen zijn als nieuwbouw, terwijl verbouwen niet alle problemen oplost.

Ontwerp als voorbeeld
In het haalbaarheidsonderzoek is reeds een mogelijk ontwerp opgenomen. „Dat ontwerp geldt als voorbeeld”, benadrukt de gemeente. „Het is een basis om te weten wat het kost. Het definitieve ontwerp bespreken we samen met de inwoners van Puiflijk.” Op de impressie is te zien dat het huidige café van de familie Mulders plaatsmaakt voor een nieuw gebouw. „Ondanks de zorgvuldige afweging om het te integreren.” De belangrijkste redenen voor dit uitgangspunt zijn de bouwkundige staat van het pand en het feit dat de toekomstige functie – en de daarvoor benodigde ruimten – niet zijn in te passen in de voormalige fruitboerderij.

Knipoog naar historie
Conform de nadrukkelijke wens van het dorpshuisbestuur en Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid is in het ontwerp wél een knipoog gemaakt naar de historie. „Dat uit zich in een dorpse architectuur die, net als de beoogde materialen, aansluit bij de omgeving”, licht Bram van Oosteren van Croonen Architecten toe. „Zo bestaat het merendeel van de gevels in dit ontwerp uit traditioneel metselwerk. Doordat het gebouw is opgedeeld in verschillende bouwvolumes, allen uitgevoerd met een hellend dak, is bovendien sprake van een vriendelijk gebouw”, aldus de architect én inwoner van Puiflijk.

„Als bestuur zijn we van mening dat dit voorbeeldontwerp rechtdoet aan de plek van Zaal de Linde”, haakt Maartje Driessen aan. „Een plek waar voor veel mensen mooie herinneringen liggen en waar hopelijk nog evenveel fijne herinneringen gemaakt gaan worden. Hoe anders zou dat zijn als er op deze plek woningen zouden komen.”

Dorpsplein
Tot groot genoegen van het dorpshuisbestuur is ook met een langgekoesterde wens rekening gehouden: de realisatie van een dorpsplein. „Iets wat Puiflijk nooit heeft gehad”, weet Will van Sommeren. „Hoe mooi is het dat er in de toekomst ontmoetingen tussen inwoners kunnen ontstaan op een plek die daar sinds 1885 om bekendstaat.” Het beoogde dorpsplein biedt bij goed weer tevens plaats voor een terras van zowel de eigen horeca als dat van Snackbar Van Kol, waarvoor in het ontwerp eveneens rekening is gehouden.

Rouw en trouw
Verder zijn voorzieningen als een aparte gym- én feestzaal, ruimte voor dagbesteding en (para)medische behandeling en een multifunctionele repetitieruimte met opslag voor de verschillende muziekverenigingen opgenomen in de studie. „Die verschillende wensen hebben we opgehaald bij onze huidige gebruikers, maar ook bij toekomstige gebruikers – zij die nu bij Zaal de Linde onderdak vinden”, aldus Frans Kaart. „Daarbij is ook rekening gehouden met het verdwijnen van die zelfstandige horecafunctie”, vervolgt hij. „Zo gaan we in een nieuwe situatie uit van een gebouw dat niet alleen geschikt is voor sport en muziek, maar ook voor dorpse aangelegenheden als ‘rouw en trouw’ of simpelweg een praatje.”

Kloppend dorpshart
Bestuurslid Ruben Schiks benadrukt de behoefte aan een kloppend dorpshart en de mogelijkheid die zich daartoe voordoet. „Puiflijk bruist van alle kanten”, vertelt hij. „Verenigingen zien hun ledenaantallen stijgen en een steeds groter wordende groep vrijwilligers werkt jaarrond aan allerhande activiteiten en evenementen, die zorgen voor een geweldige samenhang. Tegelijkertijd wordt óók Puiflijk en omgeving gebruikt om de grote woninghonger te stillen”, hint hij op verschillende woningbouwplannen die mogelijk op stapel staan. „Dat biedt perspectief voor voorzieningen als een basisschool en dorpshuis, maar vergroot mijns inziens ook de hang naar een toekomstbestendige ontmoetingsplek als middelpunt van het dorp. Een plek waarmee het zelfstandige karakter van Puiflijk wordt onderstreept, de toekomst van verenigingen en dorpsevenementen wordt gewaarborgd en de weg vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven op het gebied van leefbaarheid”, besluit hij.

Dit alles is volgens het dorpshuisbestuur geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor een kleine kern als Puiflijk. Men hoopt dan ook dat het dorp en de gemeenteraad de wens voor een nieuw dorpshuis omarmen.

Hoe gaat het nu verder?
De gemeenteraad neemt op 17 juni 2021 kennis van de onderzoeksresultaten tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de raad. Op 1 juli wordt het stuk officieel behandeld in de gemeenteraad. Zij neemt dan nog geen besluit over de nieuwbouw of over het budget dat nodig is. Wel geeft de gemeenteraad aan of ze het nieuwbouwscenario van Dorpshuis De Lier verder wil uitwerken.  

Het haalbaarheidsonderzoek is vanaf heden voor iedereen in te zien op druten.nl/dorpshuisdelier.