Nieuwsbericht

Resultaten enquête Integrale Aanpak Puiflijk bekend

De gemeente Druten werkt aan een aanpak om het wonen in ons dorp toekomstbestendig te maken. Hierbij betrekt zij inwoners op verschillende manieren. Zo zijn reeds verschillende bijeenkomsten georganiseerd en ontvingen alle huishoudens in april een enquête. De resultaten van die vragenlijst zijn inmiddels online in te zien. Wij lichten alvast een aantal belangrijke thema’s uit.

Ongetwijfeld het meest besproken thema van de afgelopen jaren is de toekomst van dorpshuis De Lier. Niet voor niets kwam dit onderwerp uitgebreid naar voren in de gemeentelijke vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat vijftig procent wil dat de Lier zelfstandig blijft en niet samengaat met bijvoorbeeld de school of voetbalvereniging. De andere respondenten zijn verdeeld over de manier waarop de Lier vorm kan krijgen. Verder gaf 51 procent ook aan dat ze de Lier op de huidige plaats willen behouden ten opzichte van 22 procent die verplaatsing naar locatie Mulders wel ziet zitten.

Woningbehoefte
Op de vraag aan welk type woning de inwoners van Puiflijk graag zouden willen, was het antwoord dat er vooral behoefte is aan seniorenwoningen. Verder werden twee-onder-een-kapwoningen en ‘hofjes’ vaak genoemd. Een plek waar die woningen in de toekomst mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden, is de locatie Van der Zandt. De houding van inwoners ten opzichte van woningbouw in die fruitboomgaard was dan ook een voornaam onderdeel van de enquête. Uiteindelijk gaf 46 procent aan (zeer) positief te staan tegenover woningbouw op locatie Van der Zandt. 25 procent is neutraal en 29 procent is (zeer) negatief.

In de open antwoorden gaven inwoners bovendien aan dat zij het belangrijk vinden dat bij een eventuele uitbreiding bij Van der Zandt, vooral het dorpse karakter van Puiflijk behouden moet blijven. Ook uitte men angst voor overlast door bijvoorbeeld verkeer en werd de gemeente geattendeerd op de noodzaak voor goede voorzieningen bij (grote) uitbreiding van het dorp.

In het kader van leefbaarheid en duurzaamheid dragen volgens inwoners meer groen, meer sociale contacten en activiteiten, natuurspeelplekken, meer biodiversiteit en minder stenen bij aan het leefbaar en duurzaam houden van Puiflijk. Tot slot werd gepeild of inwoners overlast ervaren. Daarop gaf 80 procent aan geen last te hebben van geluidshinder. Van de respondenten gaf daarentegen 56 procent aan verkeersoverlast te ondervinden.

Besluit van de raad
Met de uitkomsten van de vragenlijst en de input die werd opgehaald tijdens de bijeenkomsten in mei is het participatietraject. De gemeente laat weten blij te zijn met de hoeveelheid bruikbare informatie. De volgende stap is het schrijven van de Integrale Aanpak Puiflijk. Na de zomer wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij besluit hier uiteindelijk over. Na een besluit van de raad kan de gemeente aan de slag met de uitwerking van de aanpak, die vervolgens leidend zal zijn voor plannen in Puiflijk. De volledige resultaten van de enquête zijn te vinden op de website van de gemeente.

De eerste vraag van de enquête die door de gemeente Druten werd gehouden, gaf inwoners de mogelijkheid om – op volgorde – aan te geven welke onderwerpen zij het meest en minst belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp. De redactie van Dorpskrant Puiflijk vroeg vier inwoners welk onderwerp bij hen op nummer 1 (meest belangrijk) eindigde en waarom.

Esmee van Hulst (24)
Het behoud van het dorpse karakter

„Als geboren Puiflijkse vind ik het belangrijk dat het dorpse karakter van Puiflijk behouden blijft. Puiflijk wordt gekenmerkt door saamhorigheid en behulpzaamheid. Daarnaast worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, iets wat door de Puiflijkse bewoners wordt gewaardeerd. Dit maakt dan ook dat deze activiteiten steeds een gezellig samenkomen van Puiflijkse bewoners zijn.”

Michiel de Haas (42)
Dat er een dorpshuis is in Puiflijk

„Het behoud van een zelfstandige dorpshuisvoorziening is voor mij het belangrijkste speerpunt voor de toekomst van Puiflijk. Dit omdat een dorpshuis naar mijn mening het sociale middelpunt is in ons dorp. Daarbij vind ik het van groot belang dat een toekomstig dorpshuis in dezelfde omgeving wordt gebouwd. Verplaatsen naar een locatie buiten het huidige centrum zou een doodsteek zijn voor de toegankelijkheid.”

Hans Baars (65)
Het behoud van het dorpse karakter

„Het dorpse karakter is wat Puiflijk kenmerkt. Mensen kennen elkaar en in zo’n klein dorp staan mensen voor elkaar klaar. Met Koningsdag, de Pubkwis, bij SCP en de inmiddels traditionele dorpskerstborrel kom je bijna alle Puiflijkenaren tegen, waarbij gezelligheid voorop staat. Veel groepen doen bovendien mee met de mooiste carnavalsoptocht van Maas en Waal in Puiflijk. Die verbondenheid vertaalt zich in het dorpse karakter, iets wat mij trots maakt op ons durpke.”

Gradie Martini (73)
Het behoud van het dorpse karakter

„De gemeente heeft een toekomstvisie gemaakt, waarin wordt gesproken over leven in een groene omgeving en behoud van het dorpse karakter. Maar als je dat wilt behouden, moet je durven om tegenwicht te bieden aan projectontwikkelaars. Ik zou het gemeentebestuur dan ook nadrukkelijk willen vragen om zorgvuldig om te gaan met het terrein Van der Zandt en niet alleen te focussen op woningbouw. Het lijkt me mooi om hier ook een bomenrijk gebied aan te leggen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.”